Hadeland Lag Logo

 Home     Member Center   Officers

 Lag History   Kontaktforum   Resources

  About Hadeland   Links   Inquiry Board

  Site Index   Search   Shop   Archive

 Genealogical Glossary

 Common Norwegian terms you are likely to find in  biographical data, parish records, and other genealogical sources 

 

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Aar  year
adresse   address
ægte legitimate
ægteskab  marriage
ældste oldest
ætatis  age
af   of or from
ældre   elder
ældst  oldest
ære honor
ærlig honest
æt family, ancestors
ætled  generation
Top of Page
bann  formal announcement of intent to marry
bapt   baptized
bedsteforældre   grandparents
begges  both
begravet   buried
beliggende   located
bestefader   grandfather
bestemoder   grandmother
bevidner   certificates
bo   reside
Bo   estate
bogholder bookkeeper
bonde   owner
boende   living
bopæl   residing
borgerlige stilling   civil status
bosteder residences
børn   child
børnets fulle navn   child's full name
børnløs   childless
braederi distillery
broder     brother
brodersdatter   brother's daughter/niece
brodersøn   brother's son/nephew
brudefolk   bride and groom
brudgommens og brudens full navn   bridegroom  & bride's full names
bruk subdivision of a larger farm
bryllup   wedding
by   town or village
bygdelag   community organization 
Top of Page
cautionister   baptismal sponsors
Christendoms kundskab   Christian knowedge
confirmeret   confirmed
constabel  sheriff
copuleret /copulerede   married
Top of Form
Daab   baptism
daapsdag  

date of baptism

dagicier   laborer
dampskib steamboat
dannemand   farmer
daterad    dated
datter  daughter
dåp  baptism
degn   parish clerk
dennes kone   his wife
den Norske Matrikkel   1890 farm register
derboende  

living

deres   their
ditto the same
død   death
dødsdatum   date of death
døpt   baptized
døv   deaf
dreng    boy

Top of Page

efter

after

efterladt   survived by
egen/eie   possession. Someone renting part of a farm would use 'eie' as a suffix to the farm name
Egteskab  marriage
eiendom   property
ekte   legitimate
ektemann   husband
ekteskapsbevis   marriage license
ekteskapsdato  date of marriage
eldeste   oldest
elv   river
embede   office (usually elected)
ene   only
enhver   every
enke   widow
enkemann  widower

Er dødsfallet anmeldt til skifteretten eller lensmann 

Was the death reported to the probate court or sheriff

Top of Page
faddere   baptismal sponsors
faddernes navn godparents' names
fader   father
fædrenes og sønnernes navne  

fathers' and sons' names

fæster   leaseholder
farbroder 

father's brother/uncle

farfader  

father's father/paternal grandfather

farmoder   father's mother/paternal grandmother
faster   father's sister/aunt
fattig   almsbox
fattigdom   poverty
ferie  holiday
fetter   male cousin 
firemenning   third cousin
fogderi   district
folkekirken   state church
folketellinger   census
forældre   parents
forældrennes fulde navn og borgerlige stilling   parents full name and occupation
forældrenes bopel   parents residence
forgagter renter
forlovernes navn og bopel   sponsors and residence
formand Foreman (depending on context, also chairman or president)
forretningsmand lumberman
fosterbarn     foster child
føderaad   pension to owner after acquisition by heirs
fødested   birthplace
fødselsaar of -sted for brudeparet   birthyear & place for bride and groom
født   born
født i ekteskap   born in wedlock
født utenfor ekteskap   born out of wedlock
føgende   following
første    first
fra  

from/of

fraskilt   divorced
fredag   Friday
fremdeles   still
frue  wife
fulde   full
full gaard   land measure-12 manadsmatbol
fulle navn for brudgommens far og  brudens far   full name of bridegroom and bride's fathers
fylke county
Top of Page
gaard, gård   farm
gaardbeboer   farm owner
gaardbruker   farmer
gaardeier  owner of a house
gaardgutt  heir to a farm
gaardmann farm owner
gaard's bestyrer  farm manager
gaa till alters take communion
gammel   old
gestgiver  inkeeper
gift  married
graffestede  buried
graver  graves
gudmoder  godmother
guostieneste   divine service
gutt boy
Haandtering   occupation
haandværk   trade
handelsmand businessman
haug  hill
hellighet  sanctity
hente   fetch
Herre  Lord
herred   district
hete   called
hjemme   at home
hjemmedaap  private baptism
hjulmager wheelwright
hovedsogn   parsonage
hovegaard  main farm
høyde    height
hud   hides; a measurement
husarbeide housework
husbonde    husband
husmand  tenant farmer with life tenure
hustru   wife
hvad  what
hvem   who
hvem som her forrettet hjemmedaap og daapsvidnernes navn person doing private baptism and the names of witnesses
hverve   enlist
hvor  

where

hyrde   shepherd
ihjel to death
ikke gift unmarried
inderst/innerst farm worker
jeg I
jente girl
jerbanearbeider railroad worker
jord earth
jordbruger farmer
jordbruk farming
jordløs   without land
Jul Christmas
julebukk Christmas fools, clown
kaldet   called
kar man
kasserer treasurer
katekismus  catechism
kaupland land purchased or owned by a person
kidre provst kind minister
kirkebøker   church records
kirkegaard   church yard
kirkesanger church song leader
kiste   trunk
kjær  dear
kjierlighet  love
kjobmand businessman
kjøbte purchase
klokker   church sexton
kempani   company
kone  wife
korn   grain
korporal  corporal
kreaturvei   cow path
krig  war
kristensjæl   Christian soul
kusine   female cousin
kusine   supper
kvern  mill
kvinde  woman
kvindeforening   Ladies Aid
kvindekøn  females
kvindemenneske woman
lærer   teacher
lag society
landmaaling surveying
landsby village
langmodighet long suffering
laugværge   guardian
laupsbol   see manadsmatbol
legitimasjon for giftetillatelsen   permission to marry
leiefolk    hired help
leikone  hired woman
leilighet  something rented or leased
lensmand sheriff
lensmandsdreng  son of parish sheriff
levebrød  livelihood
ligel   the same
ligeledes   also
lille  little
liten little
lovlig legal
lovlig arveskifte foretagen  legal inheritance
løitnant  lieutenant
lørdag  Saturday

lysningsdagen eller assframt lysning ikke har funnetsted, eller hvilken bevilgning 

date marriage banns published and if not published,  what type of license

mænd    men
maiermester masterpainter
makkverk messy work; botched job
maler painter
manadsmatbol  land measure based upon the amount of land required to feed 1 man for 1 month 
mannkjøn   sales
manntall   census
mark   unenclosed land
markarbeide   field work
marksbol   land value
Marts  March
mat  food
matrikier   real estate books
màne moon
màned month
med with
medbragte attest  brought certificate
medhjælper med avlingen help with fieldwork
meget godt very good
mel flour
menig private (military rank)
menighet congregation
menighetpleie  congregation charity
menneske  man
menneskelig dinner
moder/mor   mother
morbror maternal uncle (mother's brother)
morfar maternal grandfather (mother's father)
morgen morning
mormor maternal grandmother (mother's mother)
moster maternal aunt (mother's sister)
møller miller
møte  met
murer painter
musiker musician
myndig  of age
nabobygd   neighborhood
næringsvej   occupation
næste next
National soldat  national soldier
navn   name
navnet forandret name at birth
nevø nephew
niece niece
niende  ninth
nock  also
nørdre north
nummer   number
nummer i fødselsregistret birth registration number
nuværende   present
nyder indlæg   on welfare
odel allodial land - a field or meadow around a residence 
offentlig public
okse ox
oldefar great-grandfather
oldemor great-grandmother
omgangsskole ambulatory school (met at different houses)
onkel uncle
onsdag Wednesday
oporager educator/person who brings a child up
opjgør settlement of estate
oppholdsted residence
opplysninger om vaksinasjon og konfirmasjon og vilket kikesamfund de tilhører  information about vaccinations, confirmation and religious affiliation
organisere   organize
o.s.v. (osv or saa videre)  et cetera
overkonstabel sergeant
øvre upper
 
pagt covenant
Påske Easter
personer persons
pige girl or maid
Pinsedag Pentecost
plads place
pleiebarn  foster child
 prædike  preach
prækestol   pulpit
prest  priest/minister
prestegjeld clerical district/parish
qv married woman
qvinde woman
qvindekiøn women
register register
rig wealthy
rok spinning wheel
sakfører attorney
salig dead
salmebok hymn book
samboere a couple living together without being legally married
samfund community
samme same
sammen together
sæeter  summer pasture
seiskap   company
selveier person who owns his residence
sin his or hers
sidstenævntes the last mentioned's son
sjæl   soul
sjette sixth
skomager shoemaker
sjømand sailor
skatte tax
skifte probate
skifteprotokoller probate register
skifteretten probate court
skinn land measure
skjegg beard
skjøteprotokill  register of estates and titles
skogbeide forest worker (lumberman)
skolemester school master
skrædder    tailor
slegt family, generation
slegtning relatives
slektning relative
smed blacksmith
snedker carpenter
sogn parish
sogneprest parish priest/minister
soldat soldier
som who
søn son
søndag Sunday
søskenbarn cousin, first cousin
søster sister
spedbarn infant
spørsmaal question
staavis start
stadfestelse av hjemmedaap verification of private baptism
statsarkiv archive, library
steffsøn stepson
stilling occupation
stok cane
stol chair
stor large
stortingsmand Member of Norwegian Parliament (Storting)
studere study
stykke land measure
svare answer
svigermor mother-in-law
svigersøn son-in-law
syvende seventh
tante aunt
tælle count
tæring  tuberculosis
temmelig okay
temmelig godt fairly good
terskel threshold
testament testament, will
testeres witnessed
tidligere næringsvei previous occupation
tiende tenth
tiennere servants
tilbud offer
tilgaards to the farm
tilgivelse forgiveness
tingbøker court records
tirsdag Tuesday
titel title
tjene serve
tjener for Løn servant for hire
tjeneste service
tjenestefolk servants
tjenestekarl male servant
tjenestepike female servant or maid
tømmermand timberman
torsdag Thursday
trælsthandler livestock dealer
tredje third
tremenning second cousin
trolovet engaged
tvilling twin
tyngsel burden
uægte illegitmate
udi from/in
uekte illegitimate
uge week
ugift unmarried
umyndige not of age
under hvilket datum er ekteskapet stiftet date of marriage
ungdom young people
unge child
ungkar bachelor
utlandet foreign country
vaaren spring
vadmal homespun
vagt guard
vakker beautiful
vaksinasjons og konfirmasjons opplysninger vaccination & confirmation information
vanskelig difficult
var was
værende  living
været  been
værre worse
værge  guardian
væver  weaver
vedhugger woodcutter
vei road
ven friend
veninde girlfriend
verden world
vidnere witnesses
vie wed
vielsattest marriage certificate
vielse wedding ceremony
vigtig important
virkelig soldat soldier
visst certainly
vogn wagon
vokse grow
Vorherre Our Lord
vugge cradle
yngre   younger
yngste  

youngest

ypperlig  excellent
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

 

 

Still stumped?  More Norwegian words & their English translations can be found at

http://martinroe.com/blog/index.php/norwegian-genealogy-dictionary-2/

 

Top

 Return to the Last Page Viewed

Would you like to join the Lag?

Visit the Member Center

Did you find valuable genealogical information?

Support the Website

Copyright © 2002-2019
Hadeland Lag of America. All rights reserved.

Terms of Use

Privacy Policy     Contact Us

Last update:February 03, 2019